Regulamin Akademii Sprzedaży

REGULAMIN

AKADEMII SPRZEDAŻY BARTOSZA PACZYŃSKIEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym sprzedaz.pro, zasady korzystania z Kursów oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Serwis działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca przed zawarciem umowy, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje

 1. Usługodawca – właściciel Serwisu, Black Ink Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000412256, NIP 146019845, NIP 1132853786, kapitał zakładowy 5000 złotych.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zamieszczony w Serwisie.
 4. Serwis – platforma internetowa działająca pod adresem sprzedaz.pro.
 5. Kurs i Produkt – usługa lub produkt oferowany w Serwisie w postaci kursu online, kursu DVD i CD, e-booka a także każdy inny produkt lub usługa oferowany za pośrednictwem Serwisu.

§ 3

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę.
 3. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oferuje produkty (kursy) i usługi zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.
 4. Usługodawca może uzależnić dostęp Użytkownika do poszczególnych produktów i usług, zarówno nieopłatnych jak i odpłatnych od konieczności dokonania rejestracji w Serwisie i zalogowania.
 5. Dostęp do odpłatnych produktów i usług w Serwisie będzie możliwy niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Usługodawcę wpłaty w systemie płatności (Dotpay).

§ 4

Rejestracja Użytkownika

 1. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki prywatności w formularzu rejestracyjnym oraz podanie swojego adresu e-mail oraz nazwy użytkownika (login).
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta w Serwisie po uprzednim mailowym potwierdzeniu rejestracji.
 3. Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych w swoim koncie w Serwisie jak również do jego całkowitego usunięcia.
 4. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rejestracji jak też do jednostronnego usunięcia lub zawieszenia istniejącego konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania.

§ 5

Dane osobowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celu zrealizowania Usługi lub sprzedaży Produktu za pośrednictwem Serwisu oraz w celach marketingowych.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jeśli zostanie wybrana taka opcja na stronie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Usługodawcy.

§ 6

Polityka prywatności

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług i sprzedaży Produktów oraz prawidłowego utrzymania Serwisu, określonego w Regulaminie, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie ich konta.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usług i sprzedaży Produktów oraz utrzymania Serwisu. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Usługi i utrzymania Serwisu wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika lub Usługodawcy.
 5. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas w jakim świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Użytkownika.
 7. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i do ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy.
 8. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usługi i w niezbędnym do tego zakresie, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług i sprzedaży Produktów oraz utrzymania Serwisu, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.
 12. Dane osobowe przechowywane są przez Kylos sp. z o .o. z siedzibą w Łodzi na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą na podstawie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7

Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w utrzymaniu Serwisu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy lub siłą wyższą.
 3. Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;
  3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
  4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Zabronione jest pobieranie baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy.
  7. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach korzystania z Serwisu.

§ 8

Reklamacje i zwroty

 1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu Produktu w terminie 14 dni od jego zakupu. W tym Użytkownik powinien złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty listem poleconym lub też w formie elektronicznej na adres kontakt@sprzedaz.pro.
 2. Wiadomości e-mail uważa się za skutecznie doręczone Usługodawcy po potwierdzeniu jej odbioru.
 3. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 14 dni pod warunkiem otrzymania przez Usługodawcę danych do przelewu Użytkownika.
 4. Użytkownikowi przysługuje 14 (czternaście) dni na zwrot Produktu (produkty fizyczne) lub rezygnację z Usługi (produkty niefizyczne).
 5. Użytkownik jest ponadto uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usług lub sprzedażą Produktu przez Usługodawcę.
 6. Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@sprzedaz.pro lub
  2. w formie pisemnej na adres Black Ink Group sp. z o.o. ul. Chmielna2 lok 31; 00-020 Warszawa z dopiskiem Akademia Sprzedaży.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Usługodawcę w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkowników i Usługodawców.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory z Użytkownikami mogące powstać w związku prowadzeniem przez Usługodawcę Serwisu będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji lub mediacji. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji lub mediacji spór może zostać skierowany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

 

Wyzerowanie Hasła
Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.