Regulamin Akademii Sprzedaży

Regulamin sprzedaży kursów on-line na platformie Sprzedaz.pro

 

Sprzedaż kursów on-line za pośrednictwem strony internetowej www.sprzedaz.pro realizuje PROGRES Bartosz Paczyński z siedzibą w Warszawie, ul. Garwolińska 22/2 04-348 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 1132550181, REGON 142197886.

 

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail bok@sprzedaz.pro

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kurs – kurs online dostępny na Stronie przygotowane przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, którem ustawa przyznaje zdolność prawnę,
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Usługa ­– umożliwienie Użytkownikom wykupienia Kursu za pośrednictwem Strony,
 • Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie umożliwiająca wykupienie Kursu,
 • Konto – profil Kupującego na Stronie, umożliwiający dostęp do zakupionych Kursów,
 • Operator Płatności – DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków,
 • Regulamin – niniejszy dokument,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.sprzedaz.pro,
 • Sprzedawca – PROGRES Bartosz Paczyński z siedzibą w Warszawie, ul. Garwolińska 22/2 04-348 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 1132550181, REGON 142197886.

 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Świadczenie Usługi możliwe jest po dokonaniu Rejestracji i zaakceptowaniu Regulaminu.
 5. Użytkownik może dokonać Rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie.
 6. Po aktywacji Konta na Stronie, Użytkownik ma prawo do korzystania w pełnym zakresie ze Strony i Usług.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła do Konta i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Sprzedawcy.
 10. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

 3. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy stanową utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą (autorom kursów).
 2. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie Kursy, których autorami są podmioty inne niż Sprzedawca, udostępniane są na Stronie na podstawie odpowiednich umów licencyjnych zawartych pomiędzy autorem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zawarcie Umowy ze Sprzedawcą nie stanowi przeniesienia autorskich praw majątkowych na Kupującego, który w ramach Usługi otrzymuje czasowy dostęp do Kursu na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać jeden lub więcej Kursów spośród dostępnych na Stronie,
  • kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności ,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 5. Udostępnienie Kursu

 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez Konto Kupującego na Stronie. Korzystanie z Kursu możliwe jest jedynie poprzez Konto na Stronie.
 2. Zakupiony Kurs zostanie udstostępniony Kupującemu na okres jednego roku od dnia dokonania zakupu.
 3. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu dokonania zakupu.

6. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem FORMULARZ ODSTĄPIENIA
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 7. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem FORMULARZ REKLAMACJI jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

8. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://sprzedaz.pro/polityka-prywatnosci

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu jedynie po uprzednim poinformowaniu Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanej zmianie. Do Kursów zakupionych przez Kupującego przed wprowadzeniem zmiany regulaminu przez Sprzedawcę stosować się będą postanowienia regulaminu obowiązującego w dniu zakupienia Kursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Kodeksu cywilnego.
Wyzerowanie Hasła
Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.